Prefix
  • +(4-8)

   % Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật
   1. Tro Bụi Chống Địch
   2. 11700
  • +(2-4)

   % tỉ lệ Đỡ Đòn
   1. Tro Bụi Chống Địch
   2. 3900
  • (9-33)

   Điểm ST Đỡ Đòn thêm
   1. Tro Bụi Chống Địch
   2. 11700
  Suffix
  --